ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > โครงสร้างการบริหาร

รูปแบบการปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่แบ่งออกได้ ดังนี้ 
 ๑.นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี ๑ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของเทศบาลและสามารถแต่งตั้งรอง นายกเทศมนตรีช่วยบริหารงานได้โดย ในส่วน ของเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๔ คน และนายกเทศมนตรีจะมีวาระการทำงาน ๔ ปี
 ๒.สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน ๔ เขตเลือกตั้ง (แบ่งตามแขวง ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ) เขตละ ๖ คน และมีวาระการทำงาน ๔ ปี เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรี
โครงสร้างส่วนการบริหารงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น ๑๐ ส่วน ดังนี้
 
 
สำนักปลัดเทศบาลสำนักการคลัง สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขฯ สำนักการศึกษา
กองวิชาการฯ   กองสวัสดิการฯหน่วยงานตรวจสอบภายในสถานธนานุบาลแขวง
 
 ๑.สำนักปลัดเทศบาล 
รับผิดชอบด้านเอกสาร สารบรรณ งานสภาเทศบาล งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานทะเบียนราษฎร การเลือกตั้ง งานด้านบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รวมถึงงานด้านรัฐพิธีและกิจการสภา
  ประกอบด้วย
 ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ
            - งานควบคุมเทศพาณิชย์
          - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๑.๒ ฝ่ายปกครอง
            - งานทะเบียนราษฎร
          - งานบัตรประจำตัวประชาชน
          - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          - งานรักษาความสงบเรียบร้อยและมั่นคง
 ๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            - งานธุรการ
          - งานรัฐพิธีและกิจการสภา
 ๑.๔ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
            - งานบริหารบุคคลครูฯ
          - งานสรรหาและบรรจุฯ
          - งานพัฒนาบุคลากร
          - งานอัตรากำลัง
 
    
 สำนักการคลัง 
รับผิดชอบงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและงานด้านผลประโยชน์ต่างๆ แบ่งส่วนความรับผิดชอบออกเป็น
- ส่วนบริหารงานคลัง 
- ส่วนพัฒนารายได้
  สำนักการคลัง ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
  ๒.๑ ส่วนบริหารงานคลัง
   ๒.๑.๑ ฝ่ายการเงินและบัญชี
          - งานการเงินและบัญชี
          - งานเงินเดือนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
          - งานสถิติการคลัง
   ๒.๑.๒ กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน
          - งานการจัดซื้อและการจ้าง
          - งานบำรุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
          - งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
          - งานนิเทศการพัสดุ
  ๒.๒ ส่วนพัฒนารายได้
   ๒.๒.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้
          - งานพัฒนารายได้
          - งานเร่งรัดรายได้
          - งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
   ๒.๒.๒ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
          - งานแผนที่ภาษี
          - งานทะเบียนทรัพย์สิน
          - งานบริการข้อมูล
    
 สำนักการช่าง 
รับผิดชอบงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภค งานผังเมืองและงานควบคุมอาคารและ การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งส่วนราชการรับผิดชอบออกเป็น
- ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
- ส่วนออกแบบและก่อสร้าง

- ส่วนการโยธา
- ส่วนช่างสุขาภิบาล
  สำนักการช่าง ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
  ๓.๑ กลุ่มงานออกแบบและควบคุมโครงการลักษณะพิเศษ
             - งานออกแบบโครงการ
          - งานควบคุมโครงการ
  ๓.๒ กลุ่มงานขนส่ง
             - งานธุรการ
          - งานระบบขนส่งสาธารณะ
          - งานสถานีขนส่งแห่งที่ ๑ (ช้างเผือก)
          - งานสถานีขนส่งแห่งที่ ๒ (อาเขต)
  ๓.๓ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 
     - งานธุรการ
   ๓.๓.๑ ฝ่ายควบคุมอาคาร
          - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
          - งานขออนุญาตอาคาร
   ๓.๓.๒ ฝ่ายผังเมือง
          - งานจัดทำผังเมือง
          - งานควบคุมผังเมือง
  ๓.๔ ส่วนออกแบบและก่อสร้าง
    
 - งานธุรการ
   ๓.๔.๑ ฝ่ายสำรวจออกแบบ
          - งานสำรวจ
          - งานออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
          - งานออกแบบวิศวกรรม
   ๓.๔.๒ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
          - งานควบคุมการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
          - งานควบคุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์
          - งานทดสอบกำลังและคุณภาพวัสดุ
  ๓.๕ ส่วนการโยธา
     - งานธุรการ
   ๓.๕.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค
          - งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
          - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
   ๓.๕.๒ ฝ่ายสวนสาธารณะ
          - งานบำรุงรักษาสวนสาธารณะ
          - งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์
          - งานตกแต่งเมืองและพื้นที่สาธารณะ
   ๓.๕.๓ ฝ่ายวิศวกรรมจราจร
          - งานวิเคราะห์และวางระบบจราจร
          - งานสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
  ๓.๖ ส่วนช่างสุขาภิบาล
     - งานธุรการ
   ๓.๖.๑ ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว
          - งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          - งานสถานีขนถ่ายและโรงงานเผาขยะติดเชื้อ
   ๓.๖.๒ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
          - งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
          - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
          - งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ
   ๓.๖.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกล
          - งานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง
          - งานซ่อมบำรุงโรงงานและเครื่องจักรหนัก
   ๓.๖.๔ กลุ่มงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
          - งานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียง
          - งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
    
 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขต่างๆ งานด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานให้บริการด้านการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป
  สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
 - งานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข
  ๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             - งานธุรการ
          - งานการเงินและบัญชี
  ๔.๒ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ๔.๒.๑ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
          - งานสร้างเสริมสุขภาพ
          - งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
          - งานสุขภาพจิต
   ๔.๒.๒ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
          - งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
          - งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์พาหะ
          - งานโรคไม่ติดต่อ
  ๔.๓ ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ๔.๓.๑ กลุ่มงานสนับสนุนสาธารณสุขชุมชน
          - งานบริการสิ่งแวดล้อม
          - งานสัตวแพทย์
          - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ๔.๓.๒ กลุ่มงานสุขาภิบาล
          - งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน
          - งานคุ้มครองผู้บริโภค
          - งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
  ๔.๔ โรงพยาบาล
     - งานธุรการ
     - งานการเงินและบัญชี
   ๔.๔.๑ กลุ่มงานบริการการแพทย์
          - งานเวชปฏิบัติทั่วไป
          - งานพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา
          - งานเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก
          - งานแพทย์แผนไทย
   ๔.๔.๒ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
          - งานคลีนิกทันตกรรม
          - งานส่งเสริมและป้องกันทันตสาธารณสุข
   ๔.๔.๓ กลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข
          - งานเภสัชกรรมบริการและคลีนิก
          - งานเภสัชกรรมชุมชน
   ๔.๔.๔ กลุ่มงานการพยาบาล
          - งานผู้ป่วยนอก
          - งานผู้ป่วยในและห้องคลอด
          - งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
          - งานหน่วยจ่ายกลางและโภชนาการ
   ๔.๔.๕ กลุ่มงานสุขภาพชุมชน
          - งานศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเทศบาล
          - งานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีวิชัย
          - งานประกันสุขภาพ
    
 สำนักการศึกษา 
รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล รวมถึงการส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  สำนักการศึกษา ประกอบด้วย
  ๕.๑ ฝ่ายแผนงานและโครงการ
             - งานแผนและโครงการ
          - งานระบบสารสนเทศ
          - งานงบประมาณ
          - งานธุรการ
  ๕.๒ หน่วยศึกษานิเทศก์
             - งานบริหารวิชาการ
          - งานนิเทศการศึกษา
  ๕.๓ ส่วนบริหารการศึกษา
   ๕.๓.๑ ฝ่ายกิจการโรงเรียน
          - งานการศึกษาปฐมวัย
          - งานโรงเรียน
          - งานกิจการนักเรียน
   ๕.๓.๒ ฝ่ายวิชาการ
          - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
          - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  ๕.๔ ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   ๕.๔.๑ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
          - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
          - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
          - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
   ๕.๔.๒ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
          - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
          - งานกีฬาและนันทนาการ
   ๕.๔.๓ ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปและวัฒนธรรม
          - งานกิจการศาสนา
          - งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
  ๕.๕ ฝ่ายการเงินและบัญชี
             - งานงบประมาณ
             - งานการเงินและบัญชี
    
 กองวิชาการและแผนงาน 
รับผิดชอบงานด้านวิชาการ การวางแผนพัฒนาเทศบาล งานด้านสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ งานวิจัยและประเมินผลและงานด้านกฎหมาย
  กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย
 - งานธุรการ
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานวิเทศสัมพันธ์
  ๖.๑ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
             - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
          - งานประชาสัมพันธ์
  ๖.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
             - งานแผนพัฒนาเทศบาล
          - งานนโยบายและโครงการ
          - งานวิจัยประเมินผลและข่้อมูลสารสนเทศ
  ๖.๓ กลุ่มงานนิติการ
             - งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
          - งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย
          - งานดำเนินคดีและการบังคับคดี
  ๖.๔ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
             - งานบริหารทั่วไป
          - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          - งานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
          - งานอุทยานการเรียนรู้เชียงใหม่
    
  กองสวัสดิการสังคม
รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในเขต เทศบาล งานด้านสังคมสงเคราะห์และ งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
  กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
             - ฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม
          - งานธุรการ
          - งานสังคมสงเคราะห์
          - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
          - งานพัฒนาชุมชน
    
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รับผิดชอบงานด้านการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินและงานอื่นๆ โดยขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
 สถานธนานุบาล 
รับผิดชอบงานด้านการรับจำนำทรัพย์สินจากประชาชน เพื่อป้องกันการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ มีสถานธนานุบาล ทั้งสิ้น ๕ แห่ง
             ๙.๑.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๑ (ท่าแพ)
          ๙.๒.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๒ (ช้างเผือก)
          ๙.๓.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓ (ประตูเชียงใหม่) 
          ๙.๔.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๔
          ๙.๕.สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๕
     ทรัพย์สินที่รับจำนำได้
ได้แก่ ทองคำ / นาก / เพชร-พลอย / เงิน / นาฬิกา / เครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินที่รับจำนำไม่ได้
ได้แก่ - ทรัพย์สินที่มีทะเบียน เช่น อาวุธปืน / รถจักรยานยนต์ / รถยนต์
- ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น โฉนดที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย
เงินต้นไม่เกิน ๕๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๗๕ ต่อเดือน
เงินต้นไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๐๐ ต่อเดือน
เงินต้นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น ๒ ช่วง
คือ ๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๐๐ ต่อเดือน
ส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐ บาท คิดร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
จำหน่ายในวันเสาร์ที่ ๒ ของทุกเดือน

วันหยุด
เวลาเปิดทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ (เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.)
หยุด วันเสาร์-อาทิตย์
วันสำคัญทางพุทธศาสนา และหยุดตามประกาศของสำนักงาน จ.ส.ท

หากว่าท่านต้องการใช้บริการ เชิญปรึกษาได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ (ในเวลาราชการ)
 ๑๐แขวง ๔ แขวง 
ได้แก่ แขวงนครพิงค์ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย โดยมีสำนักงานแขวง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อกระจาย การให้บริการไปถึงประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล

             - งานธุรการ
          - งานทะเบียน
          - งานคลัง
          - งานช่าง
          - งานสุขาภิบาล
          - งานรักษาความสะอาด
          - งานสวัสดิการสังคม
          - งานนิติการ (แขวงศรีวิชัย)
    
   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่